Завдання 6:  «Покращення доступу до послуг захисту для дітей та молоді  шляхом реабілітації, психологічної та психосоціальної підтримки»

CP 1.6 – Покращення доступу до психосоціальної та психологічної підтримки

Назва завдання: Центр фізичного та психологічного самозахисту
Термін виконання завдання: 1 лютого – 15 листопада 2023 року.
Реєстрація та додаткова інформація: тел.: 606 416 099, e-mail: bcc@businesscc.pl
Веб-сайт: http://fundacjaases.pl/

Цілі проекту:
⦁ створення доступу до послуг захисту дітей та молоді шляхом реабілітації та комплексної психологічної підтримки для 30 осіб – молодих біженців
⦁ створення сімейної терапії для 20 опікунів (переважно матерям) дітей біженців шляхом участі у сімейній терапії. Ці заходи сприятимуть кращому, більш повному функціонуванню цих людей у ​​ місцевій громаді.
⦁ оволодіння молоддю навичками міжособистісними та командними, що сприятиме підвищенню впевненості в собі у молоді та, як наслідок,  легшому функціонуванню в місцевій громаді, пошуку нових друзів, навчанню нового, почуттю волі, вірі в своїі здібності. І, перш за все, розвиток гігієни психічного здоров’я та не нехтування симптомами депресивного настрою, які, у свою чергу, можуть бути причиною психічних захворювань та соціальної ізоляції.

Назва завдання: Покращений доступ до послуг захисту для дітей та молоді шляхом реабілітації, психологічної та психосоціальної підтримки
Термін виконання завдання: 1 березня – 31 грудня 2023 року.
Реєстрація та додаткова інформація: cordiszajecia@gmail.com, cordistaniec@gmail.com

Хоспіс Cordis запрошує взяти участь у:
⦁ реабілітаційних заняттях з використанням руху та танцю та з використанням профілактики здорового хребта,
⦁ індивідуальній психотерапії, індивідуальній психологічній консультації та груповій/сімейній психотерапії,
⦁ заняття з соціальної терапії для дітей та молоді українського походження, в тому числі дітей та молоді з психосоціальними проблемами.

Більше інформації на сайті: https://hospicjumcordis.pl/aktualnosci/informacja-o-bezplatnych-zajeciach-sociotherapeutic-i-taneczne/

Завдання 7: «Покращений доступ до послуг захисту для дітей, молоді та сімей шляхом психологічної підтримки, інтеграції з місцевою громадою»

CP 1.10 Інтеграція українських дітей, молоді та сімей з місцевою громадою

Назва громадського завдання: Разом для України
Термін виконання завдання: 1 січня – 31 грудня 2023 року.
Реєстрація та додаткова інформація: тел.: 538 181 326 електронна пошта: info@fundacjaincorpore.pl

Метою проекту є допомога в адаптації дітей, молоді та їхніх батьків (від 4 років) з України через діагностику та терапію виявлених дефіцитів і таким чином покращення якості їхнього життя. Учасники проекту отримають психологічну та соціально-терапевтичну підтримку, будуть задоволені їхні соціальні потреби та потреби, пов’язані з подоланням шкільних труднощів. Серед учасників з’явиться: підвищення почуття безпеки, подолання симптомів посттравматичного стресу, зниження рівня тривожності, покращення самопочуття, інтеграція з однолітками, покращення якості навчання, розвиток комунікаційних та мовних навичок, підвищення креативності та покращення соціальної поведінки. Профілактика проблем психічного здоров’я та покращення самопочуття відбуватиметься шляхом поєднання індивідуальних та групових терапевтичних заходів. Перший етап проекту – це психологічна діагностика потреб і сильних сторін учасника. Це відправна точка для визначення подальших терапевтичних процедур. Вид занять, їх послідовність і кількість визначаються з метою досягнення максимального ефекту при мінімально можливому терапевтичному супроводі.

До індивідуальних форм підтримки відносять:

⦁ індивідуальну психологічну терапію – вона спрямована на покращення функціонування в емоційній, мотиваційній та інтелектуальній сферах,
Дослідження QEEG, т.зв картування мозку, яке виконується перед терапією Biofeedback,
⦁ Терапію  Biofeedback– індивідуальні тренінги спрямовані на покращення емоційної саморегуляції, зменшення вираженості симптомів посттравматичного стресу, зниження загального збудження та покращення когнітивного функціонування,
⦁ аудіо-психо-фонологічну консультацію – проводиться перед початком терапії Томатіс. Мета полягає в тому, щоб виявити, в якій досліджувана особа має підвищену чутливість, що призводить до збою в певних областях,
⦁ Томатіс-терапію – завдяки використанню цього інноваційного методу покращиться якість навчання, розвинуться комунікативні та мовні навички, підвищиться креативність та покращиться соціальна поведінка.

До групових форм підтримки відносять:
Тренінг соціальних навичок – це комплексна програма регулярних майстер-класів для дітей та підлітків, які вчаться розпізнавати та називати свої потреби, почуття та емоції. Учасники починають набагато краще спілкуватися та справлятися з повсякденним життям,
групи підтримки для батьків дітей та молоді, що закваліфікувалися для проекту, мають озброїти їх необхідними навичками та знаннями, щоб виробити правила задовільного контакту з дитиною. Крім того, це має бути можливістю, щоб обмінятися досвідом, разом шукати вирішення проблем, отримати емоційну підтримку.

Zadanie nr: 6  „Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację, wsparcie psychologiczne i psychospołeczne”.

CP 1.6 – Poprawa dostępu do wsparcia psychospołecznego i psychologicznego

Tytuł zadania: Centrum samoobrony fizycznej i psychologicznej
Termin realizacji zadania: 1 luty – 15 listopada 2023r.
Zapisy i dodatkowe informacje: tel.: 606 416 099, mail: bcc@businesscc.pl
Strona www: http://fundacjaases.pl/

Cele projektu:

 • stworzenie dostępu do usług ochrony dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację i kompleksowe wsparcie psychologiczne dla 30 osób – młodzieży uchodźczej
 • udostępnienie udziału w terapii rodzinnej 20 opiekunom (głównie matkom) dzieci uchodźczych przez udział w terapii rodzinnej. Działania te przyczynią się do lepszego, pełniejszego funkcjonowania tych osób w społeczności lokalnej.
 • wyposażenie młodzieży w umiejętności interpersonalne i zespołowe, co przyczyni się do zbudowania u młodzieży większej pewności siebie i co się z tym wiąże łatwiejsze funkcjonowanie w społeczności lokalnej, zawieranie nowych znajomości, uczenia się nowych rzeczy, poczucia sprawstwa, wiary w swoje możliwości. A przede wszystkim wytworzenia higieny zdrowia psychicznego i nielekceważenia objawów obniżenia nastroju, które w konsekwencji mogą być przyczyną chorób psychicznych i wykluczenia społecznego.

Tytuł zadania: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację, wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
Termin realizacji zadania: 1 marca – 31 grudnia 2023r.
Zapisy i dodatkowe informacje: cordiszajecia@gmail.com, cordistaniec@gmail.com

Hospicjum Cordis zaprasza do udziału w:

 • zajęciach rehabilitacyjnych z wykorzystaniem ruchu i tańca oraz z wykorzystaniem profilaktyki zdrowy kręgosłup,
 • psychoterapii indywidualnej, konsultacji psychologicznej indywidualnej oraz psychoterapii grupowej/rodzinnej,
 • zajęciach socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego, w tym dzieci i młodzieży z problemami psychospołecznymi.

Więcej informacji na stronie internetowej: https://hospicjumcordis.pl/aktualnosci/informacja-o-bezplatnych-zajeciach-socjoterapeutycznych-i-tanecznych/

Zadanie nr 7: „Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez wsparcie psychologiczne, integrację z lokalną społecznością”.

CP 1.10 Integracja ukraińskich dzieci, młodzieży i rodzin z lokalną społecznością

Tytuł zadania publicznego:  Razem dla Ukrainy 
Termin realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2023r.
Zapisy i dodatkowe informacje: tel.: 538 181 326  mail: info@fundacjaincorpore.pl

Celem projektu jest pomoc w adaptacji – dzieci, młodzieży i ich rodziców (od 4 roku życia)      z Ukrainy poprzez diagnozę i terapię stwierdzonych deficytów i tym samym poprawę jakości ich życia. Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne, nastąpi zaspokojenie potrzeb społecznych oraz potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych. Wśród uczestników nastąpi: wzrost poczucia bezpieczeństwa, pokonanie objawów stresu pourazowego, obniżenie poziomu lęku, poprawa samopoczucia, integracja z rówieśnikami, poprawa jakości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych. Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego oraz polepszenie dobrostanu nastąpi poprzez połączenie indywidualnych i grupowych oddziaływań terapeutycznych. Pierwszym etapem projektu jest diagnoza psychologiczna potrzeb oraz mocnych stron uczestnika. Jest ona punktem wyjścia do ustalenia dalszego postępowania terapeutycznego. Ustalany jest rodzaj zajęć, ich kolejność  i ilość w celu osiągnięcia maksymalnych efektów, przy możliwie jak najmniejszym wsparciu terapeutycznym.

Do indywidualnych form wsparcia należą: 

 • indywidualna terapia psychologiczna – ma na celu poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej, motywacyjnej i intelektualnej, 
 • badanie QEEG, tzw. mapowanie mózgu, które jest wykonywane przed terapią Biofeedback, 
 • terapia Biofeedback – indywidualne treningi mają na celu polepszenie samoregulacji emocjonalnej zmniejszenie nasilenia objawów stresu pourazowego, zmniejszenie ogólnego pobudzenia oraz lepsze funkcjonowanie poznawcze, 
 • konsultacja audio-psycho-fonologiczna – wykonywana jest przed rozpoczęciem terapii Tomatisa. Celem jest wskazanie, w którym badana osoba ma nadwrażliwości, które przekładają się na nieprawidłowe funkcjonowanie w określonych obszarach, 
 • terapia Tomatisa – dzięki zastosowaniu tej innowacyjnej metody nastąpi poprawa jakości uczenia, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawa zachowań społecznych.  

Do grupowych form wsparcia należą:

 • trening umiejętności społecznych – jest to kompleksowy program regularnych warsztatów dla dzieci i młodzieży, które uczą się rozpoznawać i nazywać swoje potrzeby, uczucia i emocje. Uczestnicy zaczynają się znacznie lepiej komunikować i radzić sobie              w codziennym życiu,
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży zakwalifikowanej do projektu mają wyposażyć ich w niezbędne umiejętności oraz wiedzę celem wypracowania zasad satysfakcjonującego kontaktu z dzieckiem. Ponadto, ma to być okazja do wymiany doświadczeń, wspólnego poszukiwania rozwiązań problemów, uzyskania wsparcia emocjonalnego.

Przewiń do góry