Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu.
 2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu stworzenia bazy osób chcących udzielić wsparcia Ukraińcom, którzy znajdą schronienie w Katowicach (dalej: baza wsparcia) czyli przetwarzania niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym tj. w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 4. Pana/Pani dane osobowe zostaną przekazane Fundacji Klub Kontra w Bytomiu, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Katowicach oraz osobie potrzebującej wsparcia.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia akcji wsparcia Ukraińców.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. ich sprostowania,
  3. usunięcia,
  4. ograniczenia przetwarzania
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepis RODO zgodnie z art. 77 – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wpisania do bazy wsparcia.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Przewiń do góry