Від листопада 2022 року МЦСЗ в Катовіце здійснює підтримку дітей та сімей з України, які втікають від війни. Це результат угоди, укладеної 19 жовтня 2022 року між м. Катовіце і Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. MЦСЗ Катовіце, як виконавець частини завдань, пожертвує понад 8 мільйонів злотих на підтримку української громади, яка перебуває в Катовіце. Допомога надається за 3 розділами: захист дітей, охорона здоров’я та соціальна політика. Важливо, що долучитися до заходів для дітей та родин з України запрошуються усі бажаючі жителі міста Катовіце.

Соціальна політика

детальну інформацію про поточну діяльність можна отримати у співробітників відділу проектів та ініціатив MЦСЗ Катовіце за тел.: 32 416 22 75 та 885 444 555, e-mail: pi@mops.katowice.pl

Dla każdego dziecka – wsparcie uchodźców realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach

Od listopada 2022 r. MOPS Katowice realizuje wsparcie na rzecz dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. To efekt porozumienia zawartego w dniu 19 października 2022 r. pomiędzy miastem Katowice a Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. MOPS Katowice jako realizator części zadań przekaże ponad 8 milionów złotych na wsparcie społeczności ukraińskiej przebywającej w Katowicach. Pomoc świadczona jest w ramach 3 sekcji: ochrony dziecka, zdrowia i polityki społecznej. Co istotne, do włączenia się w działania na rzecz dzieci i rodzin z Ukrainy zaproszeni są wszyscy zainteresowani mieszkańcy miasta Katowice.

Polityka społeczna

Dzieci oddzielone od rodziców z powodu działań wojennych znajdują się pod opieką tymczasowych opiekunów. Dlatego istotnym obszarem realizacji działań przez MOPS Katowice jest zapewnienie wsparcia finansowego dzieciom będącym w opiece tymczasowej.  Takie wsparcie udzielane jest już 100 osobom, które sprawują opiekę nad 133 dziećmi. Jednym z takich opiekunów jest pani Halyna, która wspiera 16-letnią Sofię. Pracownicy MOPS Katowice służą pomocy w wypełnianiu roli opiekuna dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej: w nowym miejscu, z dala od najbliższej rodziny i po doświadczeniu wojny. Wsparcie finansowe służy zapewnieniu odpowiednich warunków bytowych dzieci, wyrównywaniu szans w zakresie edukacji, integracji, rozwoju psychofizycznego i rozwijania zainteresowań dzieci.

Ochrona dziecka

W każdym Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej oraz w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej dyżury pełnią tłumacze, którzy oferują wsparcie językowe zarówno uchodźcom, jak i pracowników Ośrodka. Wszystkie osoby, które posługują się językiem ukraińskim mogą zatem liczyć na pomoc w zakresie uzyskania pomocy socjalnej, czy to w formie zasiłków, poradnictwa specjalistycznego czy też w inny sposób. W Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej nr 10 pomoc tłumaczeniową świadczy Liubov. Dodatkowo pracownicy MOPS wyposażeni zostali w profesjonalne tłumacze elektroniczne, dzięki którym potencjalne bariery językowe zostały ograniczone do minimum.

Zdrowie

Od listopada 2022 r. MOPS Katowice zapewnia dzieciom ukraińskim regularne dożywianie w postaci pakietów ze zdrową żywnością. Wsparciem w tym zakresie obejmowanych jest średnio 420 dzieci.

Więcej informacji o bieżących działaniach uzyskać można u pracowników Działu Projektów i Inicjatyw MOPS Katowice pod numerem telefonu 32 416 22 75 oraz 885 444 555, e-mail: pi@mops.katowice.pl.

Przewiń do góry